Indkomst – offentlige ydelser

13.07.20
Folketinget har vedtaget midlertidige foranstaltninger for at modvirke, at borgere på overførselsindkomst kommer i klemme under COVID-19-krisen. Vi har samlet op på de foreløbige tiltag.

Omkring sygedagpenge
Regeringen har genoptaget den aktive beskæftigelsesindsats efter flere måneders nedlukning. Det betyder, at møder, opfølgning, den lediges forpligtigelse til at stå til rådighed, beskæftigelsestiltag m.m. nu gælder igen.

Under normale omstændigheder vil man modtage sygedagpenge i 22 uger, hvorefter sygedagpengene skal revurderes. Der skal tages stilling til, om sygedagpengene skal forlænges, eller om man skal overgå til anden ydelse.

Sygemeldte, der i perioden fra og med 9. marts til og med 30. september 2020 når revurderingstidspunktet, dvs. har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder – og som ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter én af forlængelsesreglerne, kan få forlænget retten til sygedagpenge i op til knap syv måneder.

Det gælder også for sygemeldte, som mister sygedagpengeretten ved udløb af en af de eksisterende forlængelsesregler, og som ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden, men i stedet står til at overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Kommunen skal dog stadig træffe afgørelser om retten til bl.a. sygedagpenge. Det vil sige, at kommunen skal vurdere, om der er grundlag for at forlænge sygedagpengene, om personen skal overgå til f.eks. et jobafklaringsforløb, ressourceforløb, visiteres til fleksjob, tilkendes førtidspension, eller om der skal foretages en raskmelding. Hvis personen ikke kan få forlænget sygedagpengene men skal fortsætte et forløb, gælder ovenstående. Og kommunen vil først kunne træffe en gyldig afgørelse, når sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension
For at få tilkendt ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob eller førtidspension skal en sag have været forelagt rehabiliteringsteamet. Kontakt din lokale kommune, da kommuner nu igen holder møder i rehabiliteringsteamet – mange har også gjort det de seneste måneder, typisk via elektroniske platforme.

Engangudbetaling til modtagere af overførselsindkomst
Der er lavet en politisk aftale den 15. juni om at udbetale 1.000 kr. til modtagere af overførselsindkomst senest i oktober måned. Beløbet er en skattefri engangsydelse. Ydelsen vil ikke medføre modregning i andre offentlige ydelser heller ikke hos ægtefælle/samlevende.

Husk at Hjernesagens rådgivning kan kontaktes på social@hjernesagen.dk eller ved at ringe på 34 10 20 30.