Referat fra lokalafdelingens generalforsamling d.23. marts

23.04.23

Referat fra generalforsamling d. 23/3-23. 

1. Valg af dirigent.

     Ilse Johansson blev valgt.

2. Valg af referent og stemmetællere.

     Sanne Agatz blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

     Sven Larsen fremlagde sin årsberetning. Denne blev godkendt.

     Der blev fortalt under mødet, at vi måske ville kunne få kørselstilskud gennem Lionsklub,  og at vi kan søge penge fra Vig- festivalen.

     Sven vil undersøge disse forslag.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

     Aino Olsen fremlagde regnskabet. Dette blev godkendt. De der ønskede det, fik regnskabet med hjem.

5. Behandling af indkomne forslag – indsendes senest 16 / 3 – 2023.

     Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

     Valg af formand for 2 år

     Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg er: Sven modtager genvalg.

     Sven Larsen blev valgt som formand for en 2 årig periode.

      Ingen meldte sig til bestyrelsesposten. Ingen valgt.

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

     Ingen meldte sig. Ingen bliver valgt.

8. Valg af revisor for 1 år.

     Hanne Duelund blev valgt.

9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

     Kurt P Hansen blev valgt.

Evt.

     Intet.

Bagefter var der smørrebrød, øl og vand og masser af snak og hygge.

Referent: Sanne Agatz

Med venlig hilsen

Bestyrelsen