Førtidspension

Du har ret til førtidspension, hvis du ikke er i stand til at forsøge dig selv ved arbejde, fordi din arbejdsevne er varigt nedsat, og du opfylder betingelserne for at få tilkendt pension.
Senest opdateret: 01. februar kl. 11:12

Hvem er omfattet?

Førtidspension kan (efter reglerne gældende fra 2003) tilkendes personer i alderen:

  • 40 år til folkepensionsalderen hvis arbejdsevnen er varigt nedsat og - nedsættelsen er af et sådant omfang, at borgeren ikke kan blive selvforsørgende uanset mulighederne for støtte fx revalidering, ressourceforløb og fleksjob.
  • Som udgangspunkt kan personer under 40 år ikke få førtidspension, med mindre det ud over ovenstående også er dokumenteret eller helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Behandling af førtidspension kan ske på to måder:

  1. Kommunen skal i samarbejde med dig sørge for, at din arbejdsevne bliver belyst lægeligt og afprøvet i praksis i form af arbejdsprøvning. Først når kommunen vurderer, at der er tilstrækkeligt dokumentation for arbejdsevnen, afgør kommunen om førtidspensionssagen skal rejses
  2. Du har også mulighed for selv at rejse pensionssagen på det, man kalder det foreliggende grundlag. Det betyder, at kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for førtidspension ud fra de oplysninger, der allerede foreligger i sagen.

Som udgangspunkt skal alle sager om førtidspension forelægges rehabiliteringsteamet, inden der kan træffes afgørelse om førtidspension. Ved lovændring pr. 1. juni 2016 er sager, hvor det er helt åbenbart formålsløst at udvikle på arbejdsevnen, dog undtaget.

Hvad er ydelsen?

Størrelsen på din førtidspension afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende.

Som enlig får du udbetalt 18.642 kr. (2018) og som gift/samlevende 15.846 kr. (2018).

Din pension kan blive påvirket, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din pension.

Seniorførtidspension

Er der højest 5 år til du når folkepensionsalderen - Læs om muligheden for seniorførtidspension.

 

Retsregler: Bekendtgørelse om social pension og Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003