Afasi

En tredjedel af mennesker, ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, oplever skader i de sproglige områder i hjernen, hvilket gør det svært at bruge sproget. Det kaldes afasi.
Senest opdateret: 22. september kl. 08:55


Ordet afasi betyder nedsat evne til at anvende sproget. Blodprop i hjernen og hjerneblødning – apopleksi - er den mest almindelige årsag til afasi. Men afasi kan også opstå som følge af en hjernesvulst eller slag mod hovedet – kranietraume.

Ved afasi er det selve sproget, der er gået i stykker. Derfor kan man have svært ved

  • at finde ord
  • at danne sætninger
  • at læse 
  • at stave 
  • at forstå andres tale

Du kan læse om afasi på forskellige sprog i Hjernesagens pjecer om afasi

Hjernens sprogområder

Hjernen er ansvarlig for alle menneskets funktioner fx tankevirksomhed, hukommelse, intelligens, følelser og sprog. Alle vores bevægelser styres af hjernen, og alle sanseindtryk opfattes i hjernen.

Hjernen består af to halvdele, der hver er specialiseret til at tage sig af forskellige funktioner. Hos de allerfleste mennesker er det venstre hjernehalvdel, der styrer de sproglige funktioner (tale, læsning, skrivning og forståelse af tale).

I hjernen er der et rigt netværk af nervefibre, som forbinder cellerne i hjerneområderne med hinanden. Hver hjernehalvdel styrer den modsatte side af kroppen. Venstre hjernehalvdel sender besked til højre side af kroppen og modtager besked fra sansecellerne i højre kropshalvdel. Højre hjernehalvdel styrer på tilsvarende måde den venstre side af kroppen.

Sprogområderne arbejder tæt sammen, men har også en vigtig arbejdsfordeling imellem sig. Det foranliggende sprogområde har størst betydning, når vi vil finde og forme de ord og sætninger, som vi vil sige. Det bagerste sprogområde har størst betydning for forståelse af de ord, vi hører.

Hvordan viser afasi sig?

Afasi viser sig på mange forskellige måder. Afasi findes i alle sværhedsgrader fra lette vanskeligheder med at finde ord til meget svære, hvor kommunikation næsten forekommer umulig. Størst betydning har skadens omfang. Derudover har det stor betydning, hvor i hjernen skaden er sket. 

Forskellige former for afasi

Der er flere forskellige former for afasi. Fagfolk giver afasityperne navn, og disse navne kan godt variere afhængig af, hvem der udtaler sig.

Stærkt forenklet kan man sige, at hjernens sproglige funktioner har 2 grene. Den ene gren udtrykker sprog. Den anden gren opfatter sprog.  Det kaldes også henholdsvis:

Det ekspressive sprog

Det impressive sprog

  • tale spontant
  • benævne (sige navnet på)
  • formulere sig skriftligt
  • forstå hvad man hører
  • forstå hvad man læser

Ved svær afasi kan man være ramt massivt på samtlige ekspressive og impressive områder, mens man ved en let afasi kun er ramt i lettere grad på få områder.

Ordene har "gemt sig"

Hvis man har ekspressive vanskeligheder, vil man ofte være ramt på flere forskellige af de ekspressive områder. Hvis man ikke kan finde de ord, man vil sige, kan man heller ikke bare skrive dem i stedet for - ordene har jo ”gemt sig”. Og hvis man ikke kan tale i sætninger, kan man heller ikke skrive i sætninger. Måske kan man ikke få begyndt, eller man kan ikke få anbragt ord eller bogstaver i den rigtige rækkefølge.

Hvis man har vanskeligt ved at forstå talesprog, vil man normalt også have vanskeligt ved at forstå, hvad man læser. Måske kan man rent teknisk læse ordene, men hjernen opfatter ikke meningen.

At forstå, men have svært ved at udtrykke sig

Det ekspressive og det impressive sprog er indbyrdes afhængige og påvirker hinanden. 

Specielt er det sådan, at hvis der er impressive vanskeligheder, er der også altid ekspressive vanskeligheder. Det omvendte er ikke altid tilfældet. Man kan godt have god sprogforståelse, selv om man har svært ved at udtrykke sig.

Afasi påvirker relationer og netværk

Afasi medfører ofte tab af netværk, job og fritidsaktiviteter. Hertil kommer, at man har mistet evnen til at udtrykke tanker og følelser og dermed sprogligt at bearbejde de tab, man har lidt. 

Sproget er et af vores vigtigste redskaber i kontakten med andre mennesker. Evnen til at anvende sproget er en væsentlig forudsætning for at kunne fungere i det omgivende samfund og være aktiv deltager i egen tilværelse.

Afasi påvirker ikke blot de mennesker, som rammes. Deres ægtefæller, børn og andre nære relationer oplever også en forandret tilværelse med indskrænkninger i udfoldelse og muligheder. Afasi rammer hele familien.

Gode muligheder for genoptræning

Afasi optræder i forskellige sværhedsgrader, men der er i dag gode muligheder for at (gen)lære at kommunikere. Tilbud i form af kompenserende specialundervisning og specialpædagogisk bistand har særdeles stor betydning for i første omgang at hjælpe den afasiramte ud af fortvivlelse og afmagt, og på længere sigt at hjælpe afasiramte og deres pårørende tilbage til en så normal tilværelse som muligt.

Materialer

I forbindelse med Hjernesagens Giv tid-kampagne, er der udviklet materiale, man som afasiramt kan bruge til at vise andre, at man har et kommunikationshandicap og har brug for tid til samtalen. 

Hvis du ønsker materialer, kan du bestille dem her.

Læs mere

Læs om genoptræning efter afasi.

Hjernesagen har udviklet anbefalinger til, hvordan taleundervisningstilbud med fordel skal tilrettelægges. Læs anbefalingerne her.