Hjernetraumer

Et traume betegner skader, der opstår som følge af en voldelig påvirkning af hjernen, fx ved trafikulykker, vold, slag eller faldulykker.
Senest opdateret: 19. april kl. 01:52

Foto: Colourbox

Afhængig af traumets styrke kan hjerneskadens sværhedgrad variere fra lette hjernerystelser, som kræver få dages sygeleje, til svære hjernekvæstelser som kræver langvarig indlæggelse og hvor der ofte vil restere en varig hjerneskade.

Kan være svært at komme sig

Alt afhængig af hjerneskadens omfang kan mennesker med traumatisk hjerneskade have problemer med eksempelvis almindelige daglige færdigheder, mobilitet samt psykosociale færdigheder.

Problemer inden for det psykosociale område kan medføre, at det er svært at vende tilbage til arbejde, indgå i sociale relationer samt klare sig selv. Et år efter skaden oplever mange, at problematikker inden for det psykosociale område er en langt større udfordring end de fysiske problemer og problemer med daglige opgaver.  

Det kan tage lang tid, inden man er klar til at vende tilbage til arbejde, og inden man føler sig helt tilpas. Når man vender tilbage til arbejde, er det vigtigt at kunne håndtere sin nedsatte funktionsevne og være åben overfor sociale kontakter. Det at kunne håndtere sin funktionsnedsættelse, er en læreproces, som både kræver ens opmærksomhed, indsigt og læringsstrategier.

Hjælper at tro på, man kan

Mennesker med traumatisk hjerneskade er samlet set mindre aktive i sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter. Der tegner sig et billede af, at de personer, som deltager i sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter, ofte har en høj indkomst, er mindre depressive, er ugifte, har arbejde, og så er der gået lang tid siden, man pådrog sig hjerneskaden.

En forklaring på, at ens sociale aktiviteter øges jo længere tid, der er gået siden skaden, kan være, at det tager tid både for den enkelte og ens netværk at tilpasse sig den ændrede situation.

Det viser sig også, at troen på egen formåen er medvirkende til, at man oplever en bedret livskvalitet. Med tro på egen formåen menes, at ens mulighed for at udføre aktiviteter er forenelig med ens forventninger.

Svært at forudsige forløb

Hvor godt et menneske med en traumatisk hjerneskade kommer sig efter ulykken er svært at forudsige fra starten. Der er ikke altid sammenhæng mellem den fysiske skade og hvor langt, man når efter endt rehabilitering.

Prognosen afhænger af skadens sværhedsgrad og af den ramtes evne til at håndtere belastninger, den nye livssituation, og af, hvor meget støtte, man kan hente hos familie og omgangskreds.

Kilder

Sundhedsstyrelsen

Socialstyrelsen