Afasi

Betegnelse for forstyrrelse og tab af evnen til at anvende sproget både i tale og på skrift.
Senest opdateret: 16. april kl. 11:22

Afasi optræder ved afgrænsede skader i hjernebarken i den dominerende (som reglen venstre) hjernehalvdel, hvor sprogprocesserne foregår. Da venstre hjernehalvdel styrer højre kropshalvdel, har afasiramte ofte lammelser, synsfeltudfald og føleforstyrrelser i højre side.
Afasiramte kan være desorienterede, hvis der tillige optræder agnosi (se dette) og apraksi (se dette), men sprogtab forstyrrer ikke i sig selv færdigheder som logisk og sammenhængende adfærd.

Umiddelbart kan afasi virke kaotisk, men ofte er der et vist system i forstyrrelserne:

  • Læsion i hjernens tindingelap forstyrrer den ramtes opfattelse af sproglyd og deres rækkefølge i ord og stavelser.Det medfører, at den afasiramte får en usikker sprogforståelse og taler med upræcise, måske helt uforståelige ord. Da den afasiramte på trods af fejl i lydopbygning og ordvalg taler i en sammenhængende og flydende strøm, benævner man ofte tilstanden "flydende afasi" parallelt med betegnelsen ""Werniche-afasi". Hos patienter med denne lidelse er læseforståelse også ramt. Den ramte vil ofte ikke selv have sygdomserkendelse.
  • Læsioner i hjernens frontallap forstyrrer talens glidende forløb med tonefald, fremhævelser, pauseringer, ordenes rækkefølge i sætningen, ordenes bøjning, brug af forholdsord og faste vendinger. Den afasiramtes tale bliver hakkende og usammenhængende med udeladelser, korte sætninger og forenklinger. I hospitalsjournalen vil man se betegnelser som "ikke-flydende afasi", "telegramstil", "perseverativ afasi" (perseverere = at hænge fast i), eller "Broca-afasi". Imidlertid levnes sprogforståelse og læseforståelse ofte intakt. Den ramte erkender ofte sine vanskeligheder med efterfølgende følelse af isolation.
  • Hvis ovennævnte to afasiformer optræder samtidigt, betegnes det "global afasi".

I genoptræningen er der brug for en præcis beskrivelse med supplerende betegnelser for eksempel "dynamisk afasi" ved nedsat taleinitiativ, "semantisk afasi", "verbal amnesi" ved diverse problemer med at finde de rigtige ord og begreber.
Afasi medfører i de fleste tilfælde stave- og skrivevanskeligheder samt problemer med at regne.