Indsamlingsetiske retningslinjer

Hjernesagen er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO, og følger ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer.
Senest opdateret: 28. april kl. 03:30

1.    Respekt for bidragsyders integritet og handlefrihed
- Den glade giver 

 • Retningslinjer for frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lignende:
  Hjernesagen gennemfører hvert år et landsdækkende skrabelotteri, der primært sælges gennem foreningens lokale foreninger i forbindelse med diverse lokale aktiviteter. Foreningen gennemfører lotteriet i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af bortlodningscirkulæret. Der udarbejdes en vejledning, der fremsendes til formændene for de lokale foreninger.
 • Retningslinjer for indsamling blandt børn og/eller anvendelse af børn som indsamlere til  landsindsamlinger og lignende:
  Børn er ikke en målgruppe i forbindelse med salg af skrabelodder, og foreningen anvender ikke børn som indsamlere.
 • Retningslinjer for anvendelse af eksterne fundraisere
  Hjernesagen anvender ikke eksterne fundraisere.

2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi
- Den åbne dørs princip

 • Forvaltning af tildelte midler
  Hjernesagens daglige arbejde foregår med udgangspunkt i den på det årlige repræsentantskabsmøde vedtagne handlingsplan for det kommende år, samt det af hovedbestyrelsen vedtagne budget.
  Hjernesagen er underlagt reglerne om forvaltningsrevision, der blandt andet indebærer bestemmelser om effektivitet og sparsommelighed. Forvaltningsrevisionen gennemføres af foreningens revisionsfirma Pricewaterhousecoopers.
 • Ledelse, bestyrelsesmedlemmer, medarbejderes og frivilliges habilitet
  Der er ikke fastsat specifikke regler for, hvorvidt frivillige eller medarbejderens kan påtage sig tillidshverv, der ikke har relation til Hjernesagens virke. Det forudsættes, at alle agerer loyalt.
 • Frivilliges status
  Hjernesagen er organisatorisk opbygget i en landsforening og et antal kommunale Hjernesagsforeninger. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, der er foreningens højeste myndighed, de lokale bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige lokale generalforsamling. Alle valgte er således valgt på demokratisk vis. 
  Såvel centralt fra som lokalt arbejdes der ud fra Hjernesagens overordnede mål, som fremgår af såvel landsvedtægten som vedtægt for Hjernesagens kommunale Hjernesagsforening. Hjernesagen har udarbejdet en intern frivillighedspolitik, der beskriver arbejdet som frivillig besøgsven/bisidder/kontaktperson. Der er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for frivillige, der udfører frivilligt socialt arbejde i Hjernesagens regi.
 • Arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik
  Hjernesagen arbejder til stadighed på at skabe bedst mulige forhold for de ansatte såvel fysisk som psykisk. Foreningen er positiv indstillet på at indgå i forskellige arbejdsprøvningsforløb og lignende.
 • Krav til samarbejdspartnere
  Hjernesagen har ikke opstillet særlige krav til leverandører og samarbejdspartere dog bortset fra samarbejdet med medicinalfirmaer – se punktet retningslinier for sponsorsamarbejde.
 • Informationspolitik
  Hjernesagen har ikke en formel udformet informationspolitik. Henvendelser af principiel karakter til landsforeningen besvares som hovedregel af direktøren/formanden.
  Hjernesagen udgiver 4 gange årligt bladet ”Hjernesagen”, der sendes til samtlige medlemmer samt en række interessenter.
  Hjernesagens hjemmeside – www.hjernesagen.dk opdateres jævnligt.

3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler
- Den redelige kommunikation

 • Retningslinjer for repræsentation, rejseudgifter m.m.
  I Hjernesagen er tillidshverv - herunder landsformandshvervet ulønnet. Der ydes godtgørelse for udgifter til befordring til medlemmer af hovedbestyrelsen og foreningens stående udvalg. Det tilstræbes, at befordring sker billigst muligt. Ved kørsel i bil afregnes efter statens regler for kilometergodtgørelse. Til hovedbestyrelsesmedlemmer afregnes med den lave takst. Hjernesagens frivillige rejse- og kursusledere og hjælpere modtager kørsel (billigst muligt offentlig befordring eller efter laveste takst) og diæter efter statens takster. Hjernesagens lokale foreninger fastsætter selv reglerne for kørselsgodtgørelse og evt. telefongodtgørelse. Hjernesagens personalebestemmelser indeholder retningslinjer for kørsel i egen bil, diæter m.m. Landsformanden og direktøren modtager telefongodtgørelse/fri telefon. Udgifter til repræsentation holdes på et lavt niveau. Foreningens direktør har som den eneste adgang til foreningens dankort. Hjernesagen er underlagt forvaltningsrevisionens regler om sparsommelighed og omhu.
 • Retningslinjer for administrations- og lagerfaciliteter
  Hjernesagen har til huse i Handicaporganisationernes Hus på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
  Ved investering i inventar og udstyr foretages der i hver enkelt situation en konkret vurdering af, hvorvidt eje eller leje vil være det mest hensigtsmæssige. Der indhentes som hovedregel altid to eller flere tilbud ved større investeringer.
 • Hjernesagens løn- og personalepolitik
  Hjernesagen følger som udgangspunkt overenskomsten mellem staten og den relevante faglige organisation. Direktøren lønnes efter kvalifikationer, og hvad der svarer til niveauet i lignende stillinger med udgangspunkt i overenskomsten mellem den relevante faglige organisation og staten.
 • Hjernesagens regler for investering og placering af organisationens formue
  Hjernesagen investeringspolitik tager sigte på en minimering af risici med bedst muligt udbytte. Konkret investeres der ikke i aktier og kun i obligationer med kortere løbetid.


Godkendt på Hjernesagens HB-møde den 3. marts 2007.

Læs mere om ISOBRO her.