fbpx

Serviceloven træder midlertidigt ud af kraft

19.03.20
Social- og Indenrigsministeriet har den 18. marts 2020 lavet en særlov, som aktuelt sætter rammerne, hvis det bliver nødvendigt for kommuner, regioner, socialtilsyn og andre myndigheder på socialområdet at prioritere ressourcerne til dem, der har størst behov.

OPDATERET 7. JULI 2020

Særloven betyder, at serviceloven træder midlertidig ud af kraft og det samme gør forvaltningsloven, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt socialtilsynslovene.

Basale ydelser uændret
Det er vigtigt at pointere, at der ikke vil blive ændret på de helt basale ydelser, som fx hjælp til toiletbesøg, medicinering, hjælp til mad og drikke mm. Derimod kan kommunerne få lov til at slække helt eller delvist på andre ydelser for at flytte ressourcerne til sygdomsindsatsen.

Ændringer kan ske fra dag til dag
Det betyder, at borgere, der modtager socialpædagogiske støtte, socialpædagogisk ledsagelse, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud o.l., kan opleve ændringer i deres ydelser. Det kan ske fra dag til dag, uden kommunen skal partshøre dig eller træffe nye afgørelser.

Læs mere på Socialministeriets hjemmeside.

Særligt omkring BPA-ordningen
Hvis man har Borgerstyret Personlig Assistancer (Hjælperordning) efter serviceloven § 96, hvor man har fået et kontant tilskud til selv at ansætte hjælpere, så skal kommunen træde til med hjælp, hvis ens hjælpere bliver syge, og det ikke er muligt at dække sig ind ved vikarer.

Hvis man bruger respirator, så er det regionen, som skal indover ordningen vedrørende den respiratoriske hjælp.

Hjælpeordning efter § 95
Hvis man har en hjælperordning efter servicelovens § 95, stk. 3, hvor fx ens ægtefælle indgår i hjælperordningen, så kan det i denne tid ifølge Social- og Indenrigsministeriet være relevant at dispensere fra reglerne om, ægtefællens maksimale arbejdstid højst må udgøre 48 timer pr. uge.

Borgere, som har en hjælperordning, er nogle af de særligt udsatte borgere for coronavirus, og det er derfor særlig vigtigt at være opmærksom på at undgå smitte. De borgere, som ønsker at få en dispensation for arbejdstidsreglen på 48 timer pr. uge til ægtefæller, skal henvende sig hos deres kommune.

Læs mere på Socialministeriets hjemmeside.

Skal din genoptræning fortsætte?
Hvorvidt du eller dine nærmeste skal fortsætte genoptræning beror på en konkret vurdering.

Sundhedsstyrelsen har skrevet til kommuner, regioner og private, at de naturligvis skal forhindre smittespredning, men der kan være situationer, hvor en manglende indsats inden for genoptræning og rehabilitering kan medfører uoprettelig nedsættelse af funktionsevnen hos den enkelte. I de situationer kan det være nødvendigt for kommuner, regioner og private at opretholde det, der i fagsprog kaldes en kritisk funktion, der fx kan yde genoptræning.

Hvad er en kritisk funktion?
En kritiske funktion er en aktivitet, som er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af en persons sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Det kan omfatte undersøgelser, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Det betyder, at genoptræning i nogle tilfælde kan være en kritisk funktion, hvis manglende genoptræning kan medføre, at personen vil få et uopretteligt funktionsevnetab. Således kan igangværende behandlinger og/eller genoptræning være nødvendige at fortsætte, fordi en udsættelse af behandlingen vil medføre et betydeligt forværret behandlingsresultat.

Hvornår kan en kritisk funktion lukkes?
Det kan dog også komme på tale at lukke for kritiske funktioner. Det kan blive aktuelt, hvis der opstår et tvingende behov for at øge kapaciteten til at tage hånd om patienter med COVID-19 eller andre patientgrupper, hvor behandlingen ikke kan varetages i sygehusregi som vanligt.

En kritisk funktion kan også indstilles midlertidigt, hvis risikoen for smittespredning og potentiel infektion opvejer fordelen ved at fortsætte.

Endelig kan det også være nødvendigt for kommuner, regioner og private aktører at foretage en prioritering af kritiske funktioner under epidemien for at kunne frigøre kapacitet til andre områder.

Du kan læse hele brevet fra Sundhedsstyrelsen på KL’s hjemmeside.