fbpx

Gældende corona-restriktioner april 2021

20.04.21
Covid 19-vaccinerne er i gang med at blive udrullet, men der gælder stadig en lang række restriktioner i samfundet for at inddæmme og begrænse smitten. Vi har samlet de gældende restriktioner på en lang række områder og listet dem herunder. Teksten er senest opdateret den 19. april 2021.

Generelt

 • Fra den 21. april genåbner de store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel m.v. Desuden genåbner udendørsservering på restauranter og caféer uden coronapas, museer, biblioteker, kunsthaller med coronapas og indendørsservering på restauranter og barer med coronapas og bordbestilling. Vær opmærksom på, at der kan være forskelle fra kommune til kommune, da der kan være indført geografisk afgrænsede restriktioner og nedlukninger. Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside.
 • Forsamlingsforbuddet udfases efter denne plan
   I dag 21. april 6. maj 21. maj 11. juni 1. august
   Indendørs
   forsamlingsforbud
   5 pers. 10 pers. 25 pers. 50 pers. 100 pers. Afskaffet
   Udendørs
   forsamlingsforbud
   10 pers. 50 pers. 75 pers 100 pers. Afskaffet Afskaffet
  • Afstandskravet er 1 meter, men forsøg at holde 2 meters afstand, når det er muligt.
  • Du har mulighed for at få et badge med 2 meters afstand – kan bestilles i Hjernesagens webshop
  • Du har mulighed for at få et badge, hvis du på grund af sygdom eller handicap ikke kan anvende mundbind, så omgivelserne forstå, at der er en årsag til at du ikke bære mundbind – badget kan bestilles her: http://www.rosendahlsboghandel.dk/categorynav.aspx?

  Vaccinationer og befordring

  Det er helt afgørende, at alle borgere er i stand til at nå frem til de sted, hvor der tilbydes vaccination i deres område. Imidlertid kan man ifølge Sundhedsloven ikke få befordring eller befordringsgodtgørelse, med mindre der er tale om behandling hos egen læge, praktiserende speciallæger eller på sygehus. Det omfatter ikke fx regionale vaccinationssteder eller udkørende vaccinationstilbud.

  Derfor opfordrer Sundhedsministeriet alle landet kommuner til at benytte sig af Serviceloven og tilbyde befordring til vaccination for alle borgere, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunernes Landsforening har desuden taget initiativ til at sikre, at tilbuddet om hjælp til befordring fremgår af det brev, man modtager i forbindelse med tilbuddet om vaccination.

  Corona-pas

  Du kan allerede nu få et corona-pas, og mange af de små erhverv som fx massører og frisører beder om at se det. Fra den 21. april 2021 skal du bruge passet ved besøg på museer, biblioteker og på steder med udendørs servering.

  Fra den 6. maj 2021 skal passet også bruges, når der efter planen åbnes op for bl.a. biografer, restaurantbesøg og indendørs idrætsaktiviteter.

  Hvornår får jeg et coronapas?

  Hvis du er færdigvaccineret eller er testet negativ indenfor 72 timer med enten PCR- eller lyntest (antigen-test), kan du få et gyldigt coronapas. Hvis du har været smittet med COVID-19 vil din positive test også være gyldig, hvis den er foretaget inden for de seneste 2-12 uger.

  Hvordan får jeg et coronapas?

  sundhed.dk kan du logge ind med dit NemID og hente det coronapas, som passer til dig. App’en ”MinSundhed” fungerer på nuværende tidspunkt som coronapas. Hvis du ikke allerede har app’en kan du downloade den til din smartphone, der hvor du plejer at hente dine app’s.

  Hvis du er færdigvaccineret og ikke har NemID, vil myndighederne fra den 9. april 2021 automatisk sende et printet vaccinationspas med posten. Fra den 9. april 2021 vil der løbende blive sendt et fysisk coronapas ud til ikke-digitale borgere efterhånden, som de er færdigvaccineret.

  Hvis du får foretaget en lyntest, vil der blive stillet krav om, at de private udbyder skal tilbyde folk mulighed for at få fysisk dokumentation for testningen. Der arbejdes pt. på høj tryk for at finde en løsning til ikke-digitale borgere, som får foretaget en PCR-test.

  Vi vil opfordre til, at I holder jer løbende orienteret på coronasmitte.dk

  Gode råd til socialt samvær

  • Aflys aftaler med folk, som du ikke plejer at ses med
  • Begræns fortsat din omgangskreds til få personer, ses så vidt muligt udendørs og begræns antallet af besøgende indenfor i henhold til gældende retningslinjer (se ovenfor).

  Socialområdet

  Socialområdet er et kritisk område, hvor det er helt afgørende, at der foretages de rigtige og de nødvendige prioriteringer, så det fortsat kan sikres, at udsatte borgeres helt nødvendige og ofte livsnødvendige behov fortsat kan mødes.

  • Som følge af den nuværende COVID-19 situation kan myndighederne fravige sine forpligtigelser i følgende tilfælde:
   • Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19.
   • Når det er påkrævet for at forebygge eller inddæmme COVID-19, hvor myndighedernes forpligtigelser og rettigheder må anses for at have en knap så vigtig betydning.
   • Når pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, der har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.
  • Kommunerne må dog ikke nedprioritere sager og opgaver som fx:
   • Sager om ophold på botilbud.
   • Mennesker som er socialt udsatte.
   • Sager om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
   • Vil medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger.
   • Akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte efter serviceloven, herunder hjælp til helt basal personlig pleje og indtagelse af mad og drikke.
  • Hvis kommunerne fraviger rettigheder efter sociallovgivningen, skal de vurdere, om borgeren kan have behov for en alternativ ydelse, støtte eller hjælp i forhold til den rettighed, der fraviges. Kommunerne skal foretage den mindst indgribende nedprioritering
  • Når der træffes afgørelser eller beslutninger om en nedprioritering, skal der altid foretages en konkret individuel vurdering af den enkelte borger ved at se på dennes behov for hjælp og støtte. Der må derfor IKKE laves en generel afgørelse om fx at lukke et bestemt tilbud eller et helt område ned.

  Sociale tilbud

  Ledelsen på et socialt tilbud kan undtagelsesvist indføre lokale midlertidige besøgsrestriktioner, hvis

  Hvis der er indført besøgsrestriktioner på et socialt tilbud, er det ledelsen på stedet, der vurderer, om en voksen person har en kognitiv funktionsnedsættelse der medfører, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

  Ledelsens beslutning træffes på baggrund af deres kendskab til den enkelte beboer og dennes forhold til ægtefælle, forældre og nære pårørende. Der kan fx være tale om, at besøget er yderst kritisk for borgerens trivsel. Der vil ikke kunne klages over ledelsens beslutning.

  De almindelige regler for magtanvendelse gælder fortsat på de sociale tilbud, så personalet må fx ikke låse beboerne inde på deres værelser/lejligheder.

  Sundhedsområdet, udrulning af vaccine

  Sundhedsstyrelsen har lavet en prioritering af, hvem der skal have vaccinationen ud fra følgende:

  1. Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19
  2. Minimering af smittespredning og epidemikontrol
  3. Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner

  Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge i målgrupperne er fra den 19. marts 2021 følgende:

  • Målgruppe 1 : Personer som bor i plejebolig mv. – er færdigvaccineret
  • Målgruppe 2: Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp – er i gang med at blive vaccineret
  • Målgruppe 3: Personer med alder ≥ 85 år – er i gang med at blive vaccineret
  • Målgruppe 4: Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion – er i gang med at blive vaccineret
  • Målgruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 – er i gang med at blive vaccineret
  • Målgruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson – er i gang med at blive vaccineret
  • Målgruppe 7: Personer med alder 80-84 år – påbegyndes i marts
  • Målgruppe 8: Personer med alder 75-79 år – påbegyndes i slutningen af marts
  • Målgruppe 9: Personer med alder 65-74 år – planlagt til begyndelsen af april
  • Målgruppe 10 a:  Personer med alder 60-64 år – planlagt til begyndelsen af april
  • Målgruppe 10 b: Personer med alder 55-59 år – planlagt til midt april
  • Målgruppe 10 c: Personer med alder 50-54 år – planlagt til midt april
  • Målgruppe 10 d 1: Personer med alder 16-19 år & 45-49 år – planlagt til begyndelsen af maj
  • Målgruppe 10 d 2: Personer med alder 10-24 år & 40-44 år – planlagt til midt maj
  • Målgruppe 10 d 3: Personer med alder 25-29 år & 35-39 år – planlagt til slutningen af maj
  • Målgruppe 10 d 4: Personer med alder 30-34 år – planlagt til midt juni

  Manglende invitation til vaccine?

  De borgere, som af egen læge har fået oplyst, at de er visiteret til gruppe 5, men stadig ikke har modtaget en invitation til vaccine, skal henvende sig til deres regionale hotline, som enten selv vil følge op på den manglende invitation eller henvise til patientvejleder for opfølgning.

  Telefonnumre til de regionale hotlines:

  Nedlæggelse af vaccinationsgruppe 10 og mulighed for at komme i vaccinationsgruppe 5

  Myndighederne har valgt at nedlægge den tidligere gruppe 10 “Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19”. Det får særlig betydning for de yngre ramte af stroke, som efter en konkret individuel vurdering tidligere faldt ind under gruppe 10, men som i dag må vente på deres aldersgruppe bliver vaccineret. Sundhedsstyrelsen har dog åbnet op for at nogle med stroke kan flyttes fra den tidligere gruppe 10 til gruppe 5. Sundhedsstyrelsen har givet følgende svar den 15. april på vores og Danske Handicaporganisationers henvendelse om stroke: Personer med nylig apopleksi (stroke) kan, efter individuel lægefaglig vurdering henvises til vaccination i målgruppe 5, når deres almentilstand tillader det.

  Se vaccinekalenderen her.

  I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske og organisatoriske forhold mv.

  Sundhedsområdet, behandling

  Under hele COVID-19 har akutberedskabet og behandling for stroke og andre typer erhvervet hjerneskade været upåvirket af COVID-19. Patienterne har modtaget den samme behandling som hidtil.

  Patienterne har ligeledes modtaget rehabilitering på sygehus som hidtil.

  Forskellen har været de pårørendes mulighed for inddragelse i behandling og rehabilitering, som igen er omfattet af besøgsforbud.

  Sundhedsområdet, genoptræning

  • Genoptræning og rehabilitering efter sundhedsloven har under hele COVID-19 været anset for en kritisk funktion, forudsat at den manglende indsats ville medføre uoprettelig funktionsnedsættelse for fx personer med følger efter en erhvervet hjerneskade
  • Hvis det omvendt ikke blev skønnet at medføre funktionstab eller forværring af kritisk sygdom, har genoptræning ikke været anset for at være en kritisk funktion. Det har eksempelvis været gældende for vedligeholdende træning.
  • Der skal dog være foretaget en konkret, individuel faglig vurdering af, hvad der er kritisk for den enkelte, og hvornår noget kan gå fra ikke-kritisk til kritisk.
  • Kommunikationscentre og specialundervisningscentre fastholder også deres undervisning af patienter med fx kommunikations-, syns- og kognitive vanskeligheder.

  Ret til vederlagsfri fysioterapi

  Ligesom med genoptræningen kan den vederlagsfri fysioterapi opretholdes, hvis det bliver vurderet at være en kritisk funktion. Mange kan dog opleve, at klinikkerne er lukket ned helt eller delvist i en periode.

  Der kan fortsat ske ændringer

  Hvis situationen ændrer sig med flere COVID-19-patienter på sygehusene, kan man komme i den situation, at patienter vil blive udskrevet tidligere end ellers til kommunale akut- og genoptræningspladser. Hvis kommunerne i den forbindelse oplever at stå over for et kapacitetsproblem, kan de gå ind og prioritere i kommunens sundhedsopgaver.

  Det betyder, at kommunen kan beslutte, om en indsats skal sættes i bero, men i sådan tilfælde skal det ske på en konkret faglig vurdering af den enkelte patients behov. Man skal derfor vurdere, hvilke konsekvenser det kan have på den enkelte, hvis den sundhedsfaglige indsats, fx genoptræning eller vedligeholdende træning, udelades. Vær også opmærksom på, at der kan være forskelle rundt omkring i landet alt efter sygdoms- og smittepresset lokalt.

  Beskæftigelse

  I oktober er der lavet en politisk aftale om at forlænge hjælpepakkerne frem til den 15. maj 2021.

  Aftalen betyder at:

  • Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Perioden fra 1. januar 2021 til 30. april 2021 tæller som ”død periode” for dagpengemodtagere i forhold til deres indsatsperiode.
  • Retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021
  • 225-timersreglen suspenderes igen for kontanthjælpsmodtagere til 30. april 2021.
  • Der åbnes for nye tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse med fysisk fremmøde. Det forudsættes, at virksomhederne overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse, som blev afbrudt pga. restriktionernes indførelse, kan genbevilges, hvis betingelserne fortsat er tilstede. Den samlede varighed før og efter ophør af restriktionerne kan dog ikke overstige varighedsbegrænsningerne i loven.
  • Borgerene er skal igen tage imod tilbud fra Jobcentret, men Jobcentret skal ved etableringen af tilbud vurdere, hvorvidt den enkelte ledige er i risikogruppen for covid-19 eller har pårørende i risikogruppen forud for afgivelse af tilbud. Der skal her tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vurdering af, hvilke personer der er i risikogruppen for covid-19.