fbpx

Gældende corona-restriktioner januar 2021 – opdateret

11.01.21
Covid 19-vaccinerne er i gang med at blive udrullet, men der gælder stadig en lang række restriktioner i samfundet for at inddæmme og begrænse smitten. Vi har samlet de gældende restriktioner på en lang række områder og listet dem herunder. Teksten er opdateret den 11. januar 2021.

Generelt

 • Forsamlingsforbuddet er sat ned til 5-personer
 • Afstandskravet er igen 2 meter
 • Du har mulighed for at få et badge med 2 meters afstand – kan bestilles i Hjernesagens webshop
 • Du har mulighed for at få et badge, hvis du på grund af sygdom eller handicap ikke kan anvende mundbind, så omgivelserne forstå, at der er en årsag til at du ikke bære mundbind – kan bl.a. hentes på Apoteket.

Gode råd til socialt samvær

 • Aflys aftaler med folk, som du ikke plejer at ses med
 • Mød så få personer som muligt og ikke mere end 5 ad gangen
 • Begræns din omgangskreds til få personer og hav maksimalt 5 sociale kontakter
 • Ses så vidt muligt udendørs og begræns antallet af besøgende indenfor
 • Hold det til kort tid, når I ses.

Socialområdet

Socialområdet er et kritisk område, hvor det er helt afgørende, at der foretages de rigtige og de nødvendige prioriteringer, så det fortsat kan sikres, at udsatte borgeres helt nødvendige og ofte livsnødvendige behov fortsat kan mødes.

 • Som følge af den nuværende COVID-19 situation kan myndighederne fravige sine forpligtigelser i følgende tilfælde:
  • Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19.
  • Når det er påkrævet for at forebygge eller inddæmme COVID-19, hvor myndighedernes forpligtigelser og rettigheder må anses for at have en knap så vigtig betydning.
  • Når pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, der har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.
 • Kommunerne må dog ikke nedprioritere sager og opgaver som fx:
  • Sager om ophold på botilbud.
  • Mennesker som er socialt udsatte.
  • Sager om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
  • Vil medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger.
  • Akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte efter serviceloven, herunder hjælp til helt basal personlig pleje og indtagelse af mad og drikke.
 • Hvis kommunerne fraviger rettigheder efter sociallovgivningen, skal de vurdere om borgeren kan have behov for en alternativ ydelse, støtte eller hjælp i forhold til den rettighed, der fraviges. Kommunerne skal foretage den mindst indgribende nedprioritering
 • Når der træffes afgørelser eller beslutninger om en nedprioritering, skal der altid foretages en konkret individuel vurdering af den enkelte borger ved at se på dennes behov for hjælp og støtte. Der må derfor IKKE laves en generel afgørelse om fx at lukke et bestemt tilbud eller et helt område ned.

Sociale tilbud

Ledelsen på et socialt tilbud kan undtagelsesvist indføre lokale midlertidige besøgsrestriktioner, hvis

Hvis der er indført besøgsrestriktioner på et socialt tilbud, er det ledelsen på stedet, der vurderer, om en voksen person har en kognitiv funktionsnedsættelse der medfører, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Ledelsens beslutning træffes på baggrund af deres kendskab til den enkelte beboer og dennes forhold til ægtefælle, forældre og nære pårørende. Der kan fx være tale om, at besøget er yderst kritisk for borgerens trivsel. Der vil ikke kunne klages over ledelsens beslutning.

De almindelige regler for magtanvendelse gælder fortsat på de sociale tilbud, så personalet må fx ikke låse beboerne inde på deres værelser/lejligheder.

Sundhedsområdet, udrulning af vaccine

Sundhedsstyrelsen har lavet en prioritering af, hvem der skal have vaccinationen ud fra følgende:

 1. Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19
 2. Minimering af smittespredning og epidemikontrol
 3. Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner

Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge i målgrupperne er fra den 8. januar 2021 følgende:

 • Personer som bor i plejebolig mv.
 • Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 • Personer med alder ≥ 85 år
 • Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 • Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 • Udvalgte pårørende til personer med særlig øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 • Personer med alder 80-84 år
 • Personer med alder 75-79 år
 • Personer med alder 65-74 år
 • Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 • Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 • Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske og organisatoriske forhold mv.

Sundhedsområdet, behandling

Under hele COVID-19 har akutberedskabet og behandling for stroke og andre typer erhvervet hjerneskade været upåvirket af COVID-19. Patienterne har modtaget den samme behandling som hidtil.

Patienterne har ligeledes modtaget rehabilitering på sygehus som hidtil.

Forskellen har været de pårørendes mulighed for inddragelse i behandling og rehabilitering, som igen er omfattet af besøgsforbud.

Sundhedsområdet, genoptræning

 • Genoptræning og rehabilitering efter sundhedsloven har under hele COVID-19 været anset for en kritisk funktion, forudsat at den manglende indsats ville medføre uoprettelig funktionsnedsættelse for fx personer med følger efter en erhvervet hjerneskade
 • Hvis det omvendt ikke blev skønnet at medføre funktionstab eller forværring af kritisk sygdom, har genoptræning ikke været anset for at være en kritisk funktion. Det har eksempelvis været gældende for vedligeholdende træning
 • Der skal dog være foretaget en konkret, individuel faglig vurdering af, hvad der er kritisk for den enkelte, og hvornår noget kan gå fra ikke-kritisk til kritisk
 • Kommunikationscentre og specialundervisningscentre fastholder også deres undervisning af patienter med fx kommunikations-, syns- og kognitive vanskeligheder.

Ret til vederlagsfri fysioterapi

Ligesom med genoptræningen kan den vederlagsfri fysioterapi opretholdes, hvis det bliver vurderet at være en kritisk funktion. Mange kan dog opleve, at klinikkerne er lukket ned helt eller delvist i en periode.

Der kan fortsat ske ændringer

Hvis situationen ændrer sig med flere COVID-19-patienter på sygehusene, kan man komme i den situation, at patienter vil blive udskrevet tidligere end ellers til kommunale akut- og genoptræningspladser. Hvis kommunerne i den forbindelse oplever at stå over for et kapacitetsproblem, kan de gå ind og prioritere i kommunens sundhedsopgaver.

Det betyder, at kommunen kan beslutte, om en indsats skal sættes i bero, men i sådan tilfælde skal det ske på en konkret faglig vurdering af den enkelte patients behov. Man skal derfor vurdere, hvilke konsekvenser det kan have på den enkelte, hvis den sundhedsfaglige indsats, fx genoptræning eller vedligeholdende træning, udelades. Vær også opmærksom på, at der kan være forskelle rundt omkring i landet alt efter sygdoms- og smittepresset lokalt.

Beskæftigelse

I oktober er der lavet en politisk aftale om at forlænge hjælpepakkerne frem til den 31. januar 2021.

Aftalen betyder at:

 • Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder
 • Retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021
 • 225-timersreglen suspenderes igen for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021.