Sociale ydelser under COVID-19

Folketinget har vedtaget en række midlertidige foranstaltninger for at modvirke, at borgere på sociale ydelser kommer i klemme under COVID-19 krisen. Vi har samlet op på de foreløbige tiltag.
Senest opdateret: 20. marts kl. 11:05

Omkring sygedagpenge
Regeringen har midlertidigt sat den aktive beskæftigelsesindsats i bero. Det betyder, at møder, opfølgning, den lediges forpligtigelse til at stå til rådighed, beskæftigelsestiltag mm. ikke længere gælder. Desuden har man vedtaget, at retten til sygedagpenge forlænges for dem, der står til at miste den under den aktuelle krise. 

Under normale omstændigheder vil man modtage sygedagpenge i 22 uger, hvorefter sygedagpengene skal revurderes, og der skal tages stilling til, om sygedagpengene skal forlænges, eller at man skal overgå til anden ydelse. Det er imidlertid nu blevet besluttet, at personer der i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger og ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder. 

Det gælder også, hvis sygedagpengeretten stopper ved udløb af en forlængelsesregel, og personen ikke kan forlænges på sygedagpenge, men overgår til jobafklaring med ressourceforløbsydelse. Det vil sikre, at der i perioden ikke vil være personer, der på revurderingstidspunktet overgår til et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. 

Kommunen skal dog stadig træffe afgørelser om retten til bl.a. sygedagpenge. Det vil sige, at kommunen skal vurdere, om der er grundlag for at forlænge sygedagpengene eller om personen skal overgå fx til et jobafklaringsforløb, ressourceforløb, visiteres til fleksjob, tilkendes førtidspension eller der skal foretages en raskmelding. Hvis personen ikke kan få forlænget sygedagpengene, men skal fortsætte et forløb gælder ovenstående. Og kommunen vil først kunne træffe en gyldig afgørelse, når sagen er tilstrækkeligt oplyst. 

Ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension
For at få tilkendt ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob eller førtidspension skal en sag have været forelagt rehabiliteringsteamet. Dette kan imidlertid ikke ske i øjeblikket.

Eftersom beskæftigelsesindsatsen er sat i bero, afholdes der heller ikke møder i rehabiliteringsteamet. Møderne vil i stedet blive udsat, og det betyder, at borgeren fortsætter med sin hidtidige ydelse, indtil det igen er muligt at afholde møder i rehabiliteringsteamet.

Særligt om førtidspension
Efter de gældende regler vil det være muligt at tilkende førtidspension i visse sager, uden at sagen først har været forelagt rehabiliteringsteamet. Det gælder i sager, hvor sundhedskoordinator er kommet med en udtalelse, og kommunen vurderer, at det er åbenlyst, at der skal tilkendes førtidspension.

Husk at Hjernesagens rådgivning har udvidet åbent i disse uger og kan kontatktes på social@hjernesagen.dk eller ved at ringe på 36 38 85 51.