Det mener Hjernesagen ...

... om regeringens udspil til en sundhedsreform.
Senest opdateret: 12. marts kl. 12:44

(Foto: Colourbox)

Hjernesagen har sendt breve, hvor Hjernesagens holdninger er tilkendegivet. Brevene er sendt til:

 • Sundhedsministeren & børne- og socialministeren
 • Folketinget: Sundhedsudvalget
 • Danske Regioner: Regionsrådsformænd samt sundhedsudvalget
 • KL: Formand samt Sundheds- og Ældreudvalget

Hjernesagens holdninger i 8 punkter

1) Behov for en kvalitetsreform

Hjernesagen er af den opfattelse, at en ny sundhedsreform meget tydeligt skal sikre, at kvaliteten styrkes i det fremtidige sundhedsvæsen.

 • Hjernesagen mener derfor, at vi først og fremmest har brug for en kvalitetsreform.

2) Afspecialisering er en trussel mod kvalitet

Hjernesagen er, i lighed med en række andre brugerorganisationer på social- og handicapområdet, bekymret for, at vi fremover vil se en øget afspecialisering.

 • Hjernesagen mener, at hjerneskaderehabilitering bør foregå på få centre, der har tilstrækkelig volumen, og med et personale, der primært arbejder med hjerneskaderehabilitering, og at eksisterende vidensmiljøer af høj kvalitet bør bevares.

3) Nationale bindende standarder skal understøtte kvalitet i rehabiliteringen

Hjernesagen støtter regeringens forslag om, at der udarbejdes nationale standarder for bl.a. hjerneskaderehabilitering.

 • Hjernesagen ønsker bindende standarder for, hvilke kompetencer fagpersoner skal have, når de arbejder med hjerneskaderehabilitering, samt standarder for intensitet og varighed af tilbud, og kvalitetskrav til anvendte metoder og teknologier. Der bør endvidere både være standarder for, hvordan resultater af hjerneskaderehabilitering dokumenteres, og for patientsikkerhed og patientinddragelse.

4) Varedeklarering/certificering af både offentlige og private tilbud

 • Hjernesagen ønsker en varedeklaration af både offentlige og private rehabiliteringstilbud. Ordningen skal bygge på en tvungen akkreditering.

5) Patientrettigheder

Hjernesagen er enig i, at der på en række områder er behov for forbedrede patientrettigheder, også i det nære sundhedsvæsen.

 • Hjernesagen mener, at genoptræning og rehabilitering af fysiske, kommunikative og kognitive følger skal ligestilles.

Der bør være enkle og let tilgængelige muligheder for at anke afgørelser og klage over kommunal rehabilitering.

 • Hjernesagen foreslår, at der udformes enkle og let tilgængelige muligheder for at klage.

6) Patientinddragelse

Hjernesagen ser patientinddragelse som et afgørende fundament for et fremtidigt sundhedsvæsen.

 • Hjernesagen ønsker mere fokus på reel patientinddragelse i fremtidens sundhedsvæsen. Også af mennesker med kognitive og kommunikative vanskeligheder.

7) Sundhedsdata skal understøtte kvalitet i det nære sundhedsvæsen

Hjernesagen ønsker også en bedre fremtidig udnyttelse af sundhedsdata – selvfølgelig under forudsætning af høj sikkerhed i indsamling, opbevaring og håndtering af personfølsomme data.

 • Hjernesagen ønsker nationale data, der beskriver, hvilke rehabiliteringsindsatser borgerne modtager, samt enkle mål, der belyser udvikling af funktionsniveau og patientens egen oplevelse af, om træningen var meningsfuld og tilfredsstillende.

8) Behov for differentieret forebyggelse

 • Hjernesagen mener, at det er et problem, at forebyggelse ikke har en mere central plads i regeringens udspil.
 • Hjernesagen foreslår, at der gennemføres en national handleplan for apopleksi, der understøtter både borger- og patientrettet forebyggelse og udbreder viden om tidlige symptomer på blødning og blodprop i hjernen, så flere kommer i rettidig behandling. Det nedsætter både dødelighed og forekomst af handicap.

Mere information

Læs hele Hjernesagens respons til regeringens udspil til en sundhedsreform HER